งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มทร.อีสาน

โปรแกรม

ระบบบริการออนไลน์ของหน่วยงานเรา

โปรแกรมสำหรับลงทะเบียน 

การจัดอบรมหรือโครงการ

 

ESS

ระบบบริการการศึกษา

 

360 degree สำหรับเจ้าหน้าที่

โปรแกรมประเมินบุคลากรภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โปรแกรมให้บริการเล่มหลักสูตรออนไลน์

กิจกรรม

เอกสาร

เอกสารที่สามารถดาวโหลดได้ ของงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ปี 2563
มทร.อีสาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน_ม.ส._(I)_45_วัน
ฉบับที่ 1 - ประกาศการจัดการเรียนการสอน-CVID-19
ฉบับที่ 2 - หยุดการเรียนการสอน-COVID-19
ฉบับที่ 3 - แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) และการประเมินผล -COVID-19
ฉบับที่ 4 - แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 -COVID-19
ฉบับที่ 5 - แนวทางการขยายระยะเวลาการศึกษาและการใช้บทความวิชาการที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา -COVID-19
ฉบับที่ 6 - ตามมาตรการผ่อนคลายและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ฯ -COVID-19

ปี 2562
มทร.อีสาน เรื่อง ค่าตอบแทนตรวจสอบหลักสุตร
มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น
มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน ฯ
ปี 2561
มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มหลักสูตรและกลุ่มสาขาวิชา
มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอปิดหลักสูตร
มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอเปิดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2560
มทร.อีสาน เรื่อง การสอบวัดความรู้ (ป.เอก) วิศวกรรม
มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา