:: ระบบลงทะเบียนโครงการออนไลน์ ::

[ หน้าแรก ][ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / ประชุม ]

 

---------------------------------------------------------ชื่อโครงการ ทั้งหมด
Click เพื่อดูรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ / ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ / ประชุม

ประชุมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญา มทร.อีสาน

**************************

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ติดต่อ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มทร.อีสาน นม.

โทร 044-233 300 ต่อ 2767

ลำดับ
วิทยาเขต
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
Email
tel
1
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานหลักสูตร อาจารย์ ดร.พงศภัทร เกียรติประเสริฐ - 097-1810597
2
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการเกษตร นางนิตยา สิงหะ - 085-0177875
3
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย นางจุรีรัตน์ หายักวงษ์ aom_am999@hotmail.com 0878789704
4
นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล นางสาวศศิธร อินทร์นอก ืีnuchza@yahoo.com 0818799076
5
วิทยาเขตขอนแก่น งานบริการการศึกษา / แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา นางรินรฎา ดอนฉนวน regis.rin@gmail.com 0942966351
6
วิทยาเขตขอนแก่น งานบริการการศึกษา / แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางศันสนีย์ ไชยเพีย sofiasocute@gmail.com 0624414536
7
วิทยาเขตสุรินทร์ งานบริการการศึกษา(สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์) หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว Nongthankaew@hotmail.com 0850830114
8
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล นางเกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์ - 2751
9
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล นางสาวภัณฑิรา สุขนา - 2751
10
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางสาวถนอมศรี สุทธิจันทร์ - 2756
11
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางสาวระวิสุดา นารี - 2758
12
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางสาววรรณ์มณี บุญฟู - 2790
13
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางสาวฐาณิญา ทองประสาร - 2754
14
นครราชสีมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อาจารย์ นายภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ rungchai.me@rmuti.ac.th 5018
15
นครราชสีมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นักวิชาการการศึกษา นางสาวรุ่งฉัตร สอสูงเนิน rungchai.me@rmuti.ac.th 5012
16
นครราชสีมา งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นักวิชาการศึกษา นางอาทิตยา รุ้งพิมาย arthittaya15@gmail.com 0906265424
17
นครราชสีมา งานประกันคุณภาพและประเมินผล (สวท.) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล นางสาวศศิธร อินทร์นอก - -
18
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ภรณี หลาวทอง poranee11@hotmail.com 0815494010
19
นครราชสีมา งานประกันคุณภาพและประเมินผล (สวท.) หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล นางสาวมนต์ธิณี ดุลย์เภรี - -
20
นครราชสีมา งานประกันคุณภาพและประเมินผล (สวท.) หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล นางสาวมนต์ธิณี ดุลย์เภรี - -
21
นครราชสีมา สวท. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ - -
22
นครราชสีมา สวท. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ - -
23
นครราชสีมา สวท รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ - -
24
นครราชสีมา สวท รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ - -
25
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นักวิชาการศึกษา นายบรรณชา ขันเขียว - 2767
26
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นักวิชาการศึกษา นางสาวพกุลวลัย พุทธมงคล - 2763
27
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นักวิชาการศึกษา นางวาสนา น้อยหมื่นไวย - 2762
28
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวปาริชาติ มณีรัตน์ - 2762
29
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นักวิชาการศึกษา นายมังกร เจนชัย - 2763
30
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นักวิชาการศึกษา นางสาวนภัสนันท์ นนท์ขุนทด - 2767
31
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ หัวหน้างานบริการการศึกษา นางจิราภรณ์ แป้นแก้ว ีurikanaruk111@hotmail.com 0956053905
32
วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายชำนาญวิทย์ พรมโคตร - 089-5724377
33
วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางปุณญิสา เสนาคำ ohiyoo.ma@gmail.com 093-3237857
34
วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาระศัพท์ - -
35
วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) นางสาวนฤมล ดอนบันเทา - -
36
วิทยาเขตสกลนคร สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ นายอภิเดช ดอนอ่อนเบ้า apidech5017@hotmail.co.th 0810041084
37
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ดร.นิรุต อ่อนสลุง - 0810581199
38
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี นางสาวสุภาวรรณ์ ธรรมวงศ์ - -
39
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา นางเบญจมาตย์ พรหมดีราช - -
40
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางถนอมศรี สุทธิจันทร์ jawe_2007@hotmail.com 0981519636
41
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางสาวระวิสุดา นารี rawi_suda@hotmail.com 0812661676
42
นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา นางสาววรรณ์มณี บุญฟู bwanmanee@hotmail.com 0993515696