:: ระบบลงทะเบียนโครงการออนไลน์ ::

[ หน้าแรก ][ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / ประชุม ]

 

---------------------------------------------------------ชื่อโครงการ ทั้งหมด
Click เพื่อดูรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ / ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ / ประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2/2562

**************************

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ติดต่อ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มทร.อีสาน นม.

โทร 044-233 300 ต่อ 2767

ลำดับ
วิทยาเขต
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
Email
tel
1
นครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ Intodes.rmuti@gmail.com 2710
2
นครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ยุทธการ รัตนชัย yuttakarn.ra@rmuti.ac.th 4009
3
นครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.จารุพงษ์ บรรเทา ิb.jarupong@gmail.com 3172
4
นครราชสีมา สวท.งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา รองฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ - -
5
นครราชสีมา สวท. หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา นางอาทิตยา รุ้งพิมาย - 2766
6
นครราชสีมา สวท. นักวิชาการศึกษา นายบรรณชา ขันเขียว - 2762
7
นครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณบดี ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ nikhomb@gmail.com 0827504997
8
นครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ koy99927@hotmail.com 0813725282
9
นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสาวจินตนา เข็มประสิทธิ์ jintana.khemprasit@gmail.com 094-1592297
10
นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ คณบดี นายระบิล พ้นภัย the_rabill@yahoo.com 081-8777703
11
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ึ๊คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ wuttichai.st@rmuti.ac.th 0956095795
12
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง - 0819660037
13
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ภรณี หลาวทอง poranee11@hotmail.com 0815494010
14
วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผศ.ดร.เกศศักดิ์ดา ศรีโคตร - -
15
นครราชสีมา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน rungchai.me@rmuti.ac.th 5010
16
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว - 0813806104
17
วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี - 814020
18
วิทยาเขตสกลนคร โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี หัวหน้าโรงเรียนสาธิตฯ นายนครินทร์ ศรีปัญญา ืnakarin.sr@rmuti.ac.th 0899449411
19
วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายชำนาญวิทย์ พรมโคตร - 089-5724377
20
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา - -
21
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า - -