:: ระบบลงทะเบียนโครงการออนไลน์ ::

[ หน้าแรก ] [ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / ประชุม ]

---------------------------------------------------------ชื่อโครงการ ทั้งหมด
Click เพื่อดูรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ / ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ / ประชุม

**************************

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ติดต่อ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มทร.อีสาน นม.

โทร 044-233 300 ต่อ 2767

ลำดับ
วิทยาเขต
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
Email
tel
1
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล saowakoon1970@gmail.com 044-153093
2
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง chaiyaporn.tr@rmuti.ac.th -
3
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ นิตยา สิงหะ ื่njongyaw@gmail.com -
4
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ จุฑามาส ถิ่นทัพไทย - -
5
วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายจรัญ มงคลวัย mjaran@hotmail.com 0818738569
6
วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ op_asr@hotmail.com 081-6616609
7
นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น.ส.นฤชล คุ้มกลาง naruechon.ku@gmail.com 3607
8
นครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชัย สายเชื้อ - 044-233000 ต่อ 3701
9
นครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ - 044-233000 ต่อ 3702
10
นครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนิวรรต หาสุข rdrmuti@gmail.com 089-2803612
11
นครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ อัญชลี บุบผามาลา boobpamala1980@gmail.com 0973261199
12
วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ tayawut.po@gmail.com 0819144742
13
วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร จิรัฐติกาล วุฒิพันธ์ุ ่jiradtikhan.w@acc.msu.acth 0817692146
14
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ siriruck_t@hotmail.com 0922815215
15
วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู promise_guy@hotmail.com 0852239067,0956028838
16
นครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร อิทธิพล วรพันธ์ i.worapun@gmail.com 0942859042
17
วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้างานบริการการศึกษา นายสัญทะยา เหระวัน suntaya1975@hotmail.com 0818729035
18
วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางปุณญิสา เสนาคำ ohiyoo.ma@gmail.com 0828457554
19
วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสุภาวดี เนตรวิทยานนท์ myself.2529@gmail.com 083-6758359

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน