-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการ / ประชุม ::

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2/2562

สถานที่ ::

ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วันที่ ::

9 สิงหาคม 2562

ถึงวันที่ ::

9 สิงหาคม 2562

เวลา ::

08.30 น.

ถึงเวลา ::

17.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

โครงการ / ประชุม
รหัสโครงการ
วิทยาเขตของท่าน
ชื่อ สังกัด/หน่วยงาน
ตำแหน่ง /ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ชื่อ
นามสกุล
Email
เบอร์โทร