-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันสมทบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการ / ประชุม ::

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันสมทบ

สถานที่ ::

ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2

วันที่ ::

24- เมษายน-2561

ถึงวันที่ ::

24- เมษายน-2561

เวลา ::

09.00 น.

ถึงเวลา ::

17.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

โครงการ / ประชุม
รหัสโครงการ
วิทยาเขตของท่าน
ชื่อ สังกัด/หน่วยงาน
ตำแหน่ง /ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ชื่อ
นามสกุล
Email
เบอร์โทร