:: ระบบลงทะเบียนโครงการออนไลน์ ::

[ หน้าแรก ] [ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / ประชุม ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วม
[ ประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันสมทบ ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ ::

โครงการ / ประชุม ::

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันสมทบ

สถานที่ ::

ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2

วันที่ ::

24- เมษายน-2561

ถึงวันที่ ::

24- เมษายน-2561

เวลา ::

09.00 น.

ถึงเวลา ::

17.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

โครงการ / ประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตของท่าน

*

ชื่อ สังกัด/หน่วยงาน

ตำแหน่ง

ชื่อ

นามสกุล

Email

หมายเลขโทรศัพของท่าน

กด บันทึก

-------------------------------------------------------------------------------------------------