-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมทบทวนและปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการ / ประชุม ::

ประชุมทบทวนและปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถานที่ ::

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วันที่ ::

21-มีนาคม-2561

ถึงวันที่ ::

22-มีนาคม-2561

เวลา ::

08.30 น.

ถึงเวลา ::

17.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

โครงการ / ประชุม
รหัสโครงการ
วิทยาเขตของท่าน
ชื่อ สังกัด/หน่วยงาน
ตำแหน่ง /ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ชื่อ
นามสกุล
Email
เบอร์โทร