:: ระบบลงทะเบียนโครงการออนไลน์ ::

[ หน้าแรก ] [ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / ประชุม ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วม
[ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2/2561 ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ ::

โครงการ / ประชุม ::

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2/2561

สถานที่ ::

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วันที่ ::

23 มีนาคม 2561

ถึงวันที่ ::

23 มีนาคม 2561

เวลา ::

08.30 น.

ถึงเวลา ::

17.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

โครงการ / ประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตของท่าน

*

ชื่อ สังกัด/หน่วยงาน

ตำแหน่ง /ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ชื่อ

นามสกุล

Email

หมายเลขโทรศัพของท่าน

กด บันทึก

-------------------------------------------------------------------------------------------------