:: ระบบลงทะเบียนโครงการออนไลน์ ::

[ หน้าแรก ] [ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / ประชุม ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วม
[ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ผ่านระบบทางไกล (Vdo Conference) ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสโครงการ ::

โครงการ / ประชุม ::

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ผ่านระบบทางไกล (Vdo Conference)

สถานที่ ::

ห้องประชุมผ่านระบบทางไกล (Vdo Conference)

วันที่ ::

12- กันยายน -2017

ถึงวันที่ ::

12- กันยายน -2017

เวลา ::

13.00 น.

ถึงเวลา ::

17.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน

โครงการ / ประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาเขตของท่าน

*

ชื่อ สังกัด/หน่วยงาน

ตำแหน่ง

ชื่อ

นามสกุล

Email

หมายเลขโทรศัพของท่าน

กด บันทึก

-------------------------------------------------------------------------------------------------