ความเป็นมา

ความเป็นมา

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ซึ่งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ได้อนุมัติการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งเป็น 4 สำนักงาน 4 ฝ่าย ดังนี้ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

          ซึ่งงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างหน่วยงาน คือ แผนกงานหลักสูตรและตำรา แผนกงานส่งเสริมการศึกษา แผนกงานมาตรฐานการศึกษา และแผนกงานบริหารและธุรการ

          ปีงบประมาณ 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ สำนักงานผู้อำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนและประมวลผล งานประกันคุณภาพและประเมินผล และงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา โดยงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาปรับโครงสร้างการบริหารในหน่วยงานใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนกงาน ดังนี้ แผนกงานพัฒนาวิชาการ และแผนกงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.