วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์   

1.       สนับสนุนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทุกหลักสูตร

2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3.  พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

4.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.  ศูนย์กลางข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

6.  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.  พัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

8.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจ

 

9.  มีส่วนร่วมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.