งานพัฒนาวิชาการ
งานพัฒนาวิชาการ
 1. ข้อบังคับ
 2. ระเบียบ
 3. ประกาศ
 4. กฎกระทรวง
 5. แบบฟอร์ม
 6. คู่มือ
 7. สกอ.
 8. กพ.
 9. กคศ.
 10. รายงาน
 11. วาระการประชุม
 12. คำสั่ง มทร.อีสาน

2562

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562>>> (Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2562 >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 >>>(Download)

2559

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  >>> (Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559 >>>(Download)

2558

>>>ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558  >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) 2558 >>>(Download)

2555

>>>ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 >>>(Download)

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

2562

-  ระเบียบ มทร.อีสานว่าด้วยเรื่อง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

-  ระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 >>>(Download)
- ระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 >>>(Download)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2562

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 >>> (Download)
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 >>> (Download)  

2561
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 >>>(Download)
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 >>>(Download) 

2560
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา (11 หลัก) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 >>>(Download)
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 >>> (Download) 

2558
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558>>> (Download)

2556
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 >>>(Download)

2555
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 >>> (Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู้การศึกษาในระบบ 10 กุมภาพันธ์ 2555 >>> (Download)

 

2554
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2554 >>> (Download) 

2550
- ประกาศ มทร เรื่อง สีประจำคณะและสีประจำสาขาวิชา ประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2550 >>> (Download)  

 

ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 - ประกาศ อว. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

- ประกาศ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณวันที่ 16 ก.ย. 2559

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ณวันที่ 13 มี.ค. 2560

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปตรี (ทลบ) 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช 2562

 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

- ประกาศ กคศ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>(Download)

 - ประกาศ กคศ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>(Download)

 - ประกาศ กคศ. เรื่อง เเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>(Download)

 

ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- ประกาศ (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558  

- ประกาศ (ก.พ.อ.)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ประกาศ (ก.พ.อ) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

แบบฟอร์ม การจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*************************************************************************************************************

- ฟอนต์ ตัวอักษร Font-RIT95 >>>   (Download)

*************************************************************************************************************

ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ PDF)  >>> (Download)
ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>> (Download)  
-ฟอร์มปกหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>>  (Download) 
ฟอร์มการประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ Word)  >>>   (Download)
- รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร ( PLO) (ไฟล์ Word) >>>  (Download)
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี ( YLOs)(ไฟล์ Word) >>>   (Download) 
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLO) (ไฟล์ Word) >>>   (Download)

- วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ PDF) >>>   (Download)

- วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ Word) >>>   (Download)

 

คู่มือนักศึกษา

- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2562>>> (Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2561>>>(Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2560 >>> (Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2559  >>> (Download)

 

คู่มือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร

- คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร มทร.อีสาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 >>> (Download)

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2553

>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) และ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 >>>(Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ 3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 >>> (Download)

        
        
        

       
        
        
       

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 หลักสูตร
       วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       บช.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เกษตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สิ่งทอและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2552

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สาขาววิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และ
          หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) หมายเหตุ : รับรอง แบบมีข้อสังเกตุ

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2551

 - สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.ม. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

- สกอ. ส่งคืนหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)
          หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) ของ มทร.อีสาน
- สกอ. รับรอง รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- สกอ. รับรอง หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 1 หลักสูตร และยกเลิก 3 หลักสูตร  

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 55 หลักสูตร เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550  ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) / 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 

2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 6 คุณวุฒิ วันที่ 20 มี.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 พ.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 45 คุณวุฒิ วันที่ 4 มิ.ย. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 5 คุณวุฒิ วันที่ 20 ส.ค. 2555

2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ  วันที่ 11 ม.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 4 มี.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 3 เม.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 3 พ.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 มิ.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 23 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 50 คุณวุฒิ วันที่ 24 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ต.ค. 2556

2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 7 คุณวุฒิ วันที่ 16 ม.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 4 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 มี.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 11 เม.ย. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 พ.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ส.ค. 2557

2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 9 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 10 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ  วันที่ 27 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 21 ก.ค. 2558

 

*************************************************************

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.